Informatie

De gevolgen van Bodembeweging

Bodembeweging heeft verschillende ongewenste maatschappelijke gevolgen:

 • Afname van de veiligheid tegen overstromingen. 
 • Schade aan gebouwen, infrastructuur, dijken, plus het moeten nemen van nieuwe waterbeheersmaatregelen.
 • Verstoring van de waterhuishouding. Meer verdamping, meer aanvoer t.b.v. peilbeheer en doorspoelen.
 • Verzilting. Vanaf 2100 zal de degradatie van veenbodems zover zijn voortgeschreden dat opbarsting kan optreden. De dan benodigde extra bemaling zal op haar beurt leiden tot verzilting van het grondwater. 

Daarnaast kan bodemdaling leiden tot:

 • Een versterkte CO2 uitstoot (door veenoxidatie).
 • Meer uitspoeling van nutriënten, wat een probleem betekent voor het behalen van de Kaderrichtlijn-Waterdoelstellingen.
 • Aantasting van biodiversiteit en ecologische waarden.

​De oorzaken van Bodembeweging

De mogelijke oorzaken van de bodembewegingen zijn goed bekend. Minder bekend is hoe het proces van bodembeweging verloopt en welke mate de verschillende oorzaken bijdragen aan de bodembeweging en het tempo daarvan. Inschatting over toekomstige bewegingen zijn mede daardoor omgeven met onzekerheden. Er vindt momenteel geen structurele investering plaats in bodembewegingsdata en –onderzoek. Bestaande informatie wordt niet ontsloten en de ontwikkeling en beschikbaar maken van kennis (onder andere via een modelinstrumentarium) vordert langzaam. Als gevolg hiervan wordt er niet optimaal gebruik gemaakt van beschikbare kennis en data en is het niet mogelijk om gemaakte kosten te reduceren. Enkele problemen die spelen:

 • Er is geen meetnetwerk in Nederland voor bodembewegingen.
 • Er zijn geen validatiesets van metingen of data om modellen te toetsen en het bijwerken van nationale basisdatasets gebeurt pas na zeer lange tijd.
 • De maatschappelijke kosten door bodembewegingen zijn verborgen. Hierdoor kunnen geen gefundeerde beleidsbeslissingen genomen worden.
 • Er is geen centraal punt/organisatie/ centrum waar bestaande kennis wordt gearchiveerd en ontsloten.

De situatie is in feite paradoxaal. We beschikken in Nederland over geodetische kennis van grote internationale klasse, en we hebben de best gekende ondergrond ter wereld. Hoewel we in het laaggelegen Nederland een noodzaak zien om bodemdaling te begrijpen, en het  vermogen daartoe ook hebben, is dit nog niet georganiseerd. Het NIB voorziet in deze lacune.

Neem contact op

TNO
Princetonlaan 6
3508 TA Utrecht
info@bodembeweging.nl