Haalbaarheidsstudie NIB

Op 25 februari jl. is in het LEF future center Rijkswaterstaat door middel van een succesvolle startbijeenkomst de aftrap gegeven voor een haalbaarheidsstudie naar een Nationale Informatie voorziening Bodembeweging (NIB).

Tijdens een goed bezochte bijeenkomst is door een 100-tal deelnemers die gezamenlijk een 50-tal partijen vertegenwoordigden intensief van gedachte gewisseld over nut en noodzaak van een open en transparant systeem voor het monitoren en voorspellen van bodembeweging in Nederland. Aan de hand van een 20-tal inspirerende pitches en aansluitende workshops werd een goed overzicht verkregen van de bodembewegingsproblematiek in Nederland.

De bijeenkomst heeft waardevolle informatie opgeleverd ten aanzien van een eventueel op te richten NIB. Dit betreft zowel de scope van een dergelijk informatievoorziening, de wijze waarop deze het beste kan worden gerealiseerd en de partijen die hierbij betrokken willen worden. Veel gehoorde opmerkingen betroffen de transparantie, de integriteit en het gewenste open karakter van zo’n informatievoorziening. Ook werd door veel deelnemers benadrukt dat naast historische data een dergelijke voorziening bij voorkeur ook inzicht geeft in toekomstige bodembeweging.

De pitches en aansluitende workshops gaven een goed beeld van de waarde van bodembewegingsinformatie voor de verschillende use cases. Zo speelde in de discussie over de use case ondergrondse infrastructuur veiligheid en prioritering van onderhoud een belangrijke rol en werd in de use case waterbeheer gewezen op de koppeling bodembeweging/klimaatverandering/grondwaterbeheer. In bijna alle use cases werd het belang van een aan de informatievoorziening gerelateerd kennisprogramma onderstreept.

Neem contact op

TNO
Princetonlaan 6
3508 TA Utrecht
info@bodembeweging.nl